อาคารพลศึกษาวีสมหมาย | stadium sisaket

อาคารพลศึกษาวีสมหมาย ทางหลวงแผ่นดิน 226 Mueang Tai, Mueang Si Sa Ket District, Si Sa Ket 33000

ตารางการแข่งขัน วอลเลย์บอลถ้วย ก ศรีสะเกษ 24-28 สิงหาคม 2559 | volleyball sisaket 2016


คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย


วอลเลย์บอลถ้วย ก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2559 volleyball sisaket

ขอเชิญชมและเชียร์ วอลเลย์บอลถ้วย ก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวีสมหมาย จังหวัดศรีสะเกษ


ศรีพฤทธาลัย ราชภัฎสัมมนาคาร Sipruetthalai sskru sisaket hotel

319 ถ.ไทยพันทา
Sisakate, Sisaket, Thailand
045-810-432-5

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ The governor of Sisaketรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 – ปัจจุบัน)
รายนาม
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
14. พระศรีราชสงคราม (ศรีสุขวาที)
พ.ศ. 2481
15. พระบริรักษ์ภูธร (เพิ่ม ขนิษฐายนต์
พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2483
16. หลวงปริวรรควรจิตร (จันทร์ เจริญไชยา)
พ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2485
17. นายชอบ ชัยประภา
พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2488
18. ขุนบำรุงรัตนบุรี (ปกรณ์ จุฑะพุทธิ)
พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2489
19. นายศิริ วรนารถ
พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2490
20. นายเติม ศิลปิ
พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2492
21. นายพินิต โพธิพันธ์
พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2495
22. ขุนวัฒนานุรักษ์ (ประจักษ์ วงศ์รัตน์)
พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2498
23. นายกิติ ยธการี
พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2500
24. นายจาด อุรัสยะนันทน์
พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2501
25. นายวรวิทย์ รังสิโยทัย
พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2504
26. นายรังสรรค์ รังสิกุล
พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2512
27. นายกำเกิง สุรการ
พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2514
28. นายประมวล รังสิคุต
พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2516
29. นายเชื้อ เพ็ชรช่อ
พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2517
30. นายพิศาล มูลศาสตรสาทร
พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2518
31. นายกรี รอดคำดี
พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2521
32. นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ
พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2524
รายนาม (ต่อ)
ปีที่ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)
33. เรือตรี ดนัย เกตุสิริ ร.น.
พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2528
34. นายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ
พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2531
35. นายธวัช โพธิสุนทร
พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2533
36. ร้อยตรี สมจิตต์ จุลพงษ์
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535
37. นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536
38. นายจิโรจน์ โชติพันธุ์
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2540
39. นายพจน์ ใจมั่น
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542
40. นายโกสินทร์ เกษทอง
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544
41. นายสุจริต นันทมนตรี
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545
42. นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546
43. นายถนอม ส่งเสริม
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548
44. นายสันทัด จัตุชัย
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550
45. นายก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล
พ.ศ. 2550
46. นายเสนีย์ จิตตเกษม
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552
47. นายระพี ผ่องบุพกิจ
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553
48. นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์
พ.ศ. 2553
49. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
พ.ศ. 2553 - 27 พ.ย. 2554
49. นายประทีป กีรติเรขา 
29 ธ.ค. 2554 ถึง 1 ก.พ.58
50. นายยุทธนา วิริยะกิตติ 
2 ก.พ.58 ถึง 29 มี.ค.59
51. นายธวัช สุระบาล 
29 มี.ค.59 ถึงปัจจบัน

นายธวัช สุระบาล

นายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

1.ชื่อ-สกุล นายธวัช สุระบาล
2.ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
3.วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 17 มีนาคม 2501
4.วุฒิการศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

5.การฝึกอบรม
1. โรงเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 42
2. โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46
3. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนชุดที่ 16 )
4. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.2556)(หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
เอกชน และการเมือง รุ่นที่ 7)

6.ประวัติการรับราชการ
1. นายอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
2. นายอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3.นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
4. นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
5. นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
6. นายอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
7. ปลัดจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
8. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (บริหารระดับต้น)
9. รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (บริหารระดับต้น)
10. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (บริหารระดับสูง)

7. เกียรติประวัติ
1. ได้รับคัดเลือกเป็นนายอำเภอของประชาชน จังหวัดตรัง ปี 2547
2. ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดตรัง ปี 2547

ทำเนียบ ร้านอาหารเย็น ศรีสะเกษ | sisaket restaurant index


ทำเนียบ ร้านอาหารเย็น
เชิญเพิ่มเติมกันได้นะคับ


Leo sisaket
Old Town
Tomu sushi bar
กับข้าวกับปลา
กาฬสินธุ์กุ้งเผา
กินนี่
โกดัง
แจ่ม หมูเกาหลี
แจ่วฮ้อนยินดี
ชาบูนางใน
โซล ปิ้งย่าง
ไดน่า สเต็กเฮาท์
ทำมือ
นางาโนะ
ป ปัณฑรีย์ ปลาจุ่ม
วัฒนา หมูกระทะ
วิจิตรนคร นอนพัก
สเต็กพี่ภาสขา
สเต็กลุงหนวด
สมคิดโภชนา
สีเขียวแจ่วฮ้อน
สุธีโภชนา
อ ซีฟู้ด
เอ็มเค สุกี้ บิ๊กซี
เอ็มดี สุกี้
โอ เนื้อย่างเกาหลี
ฮอท พอท โลตัส
เฮง เฮง ข้าวต้ม